หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

บริษัทออกประกาศเรื่อง หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อถือเป็นหลักและแนวปฏิบัติดังนี้

บทนำ

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่า หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยากบรรณและจริยธรรมธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้าง และยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นราก ฐานสำคัญของความมั่นคง และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น บริษัทจึงส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทเป็นไปตามหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณนี้ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจนี้ ได้แก่ บริษัท ซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างที่ปรึกษา ตลอดจนผู้กระทำการแทนหรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำหน้าที่ในนามบริษัทหรือแทนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น หลักการพื้นฐาน

หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ คือ

•ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ

•เก็บรักษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มิชอบ

•ป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•ปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ ความชำนาญ และความระมัดระวังรอบคอบ•

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

บริษัท (ซี่งหมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่ระบุในข้อ2 ด้วย) จะยึดมั่นในหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

ความซื่อสัตย์สุจริต

บริษัทพึงยึดถือและดำรงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

บริษัทจะดำเนินธุรกิจ โดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวัง และเอาใจใส่

บริษัทพึงใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวัง และเอาใจใส่ในการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ การบริหารจัดการที่ดีและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและรัดกุม

บริษัทจะจัดให้มีระบบการบริหารจัดการและระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี ตลอดจนระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและรัดกุม

มาตรฐานที่กำหนดสำหรับผู้ประกอบการ

บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเสียกลุ่มต่งๆ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ บนพื่นฐานของความร่วมือลและช่วยเหลือเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม กล่าวคือ

•บริษัทพึงปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้าหรือคู่แข่งขัน ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน •บริษัทพึงเสนอสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วยมิตรไมตรี และความโอบเอื้อเกื้อกูล •บริษัทพึงดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

•บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพ ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ความรู้และควมสามารถของพนักงานอย่างเหมาะสม •บริษัทจะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางสังคมตามโอกาสอันควร ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การศึกา และการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศชาติ การควบคุมดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทจะควบคุมดูแลหรือป้องกัน ในกรณีที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจบริษัทอย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อข้อกำหนดของทางการ

การรักษาความลับของลูกค้า

บริษัทจะจัดเก็บรักษาและดูแลข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็นการดำเนการตามกฏหมาย การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการกับลูกค้า

บริษัทจะสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง การให้คำแนะนำหรือการดำเนินการแทนลูกค้า

บริษัทจะใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผล ในการให้คำแนะนำหรือตัดสินใจดำเนินการๆ แทนลูกค้า โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในกรณของลูกค้า ฃ

การรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับทางการ

บรษัทจะส่งเสริมการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับทางการอย่างสม่ำเสมอ เช่น การให้ความร่วมมือกับทางการตามความเหมาะสม และการปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการ เป็นต้น

การบันทึกข้อมูลและการรายงาน

บริษัทจะบันทึกข้อมูล และจัดทำรายงานให้ถูกต้องและเชื่อถือได้

การให้บริการและการปฏิบัติงาน

บริษัทพึงติดตามพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ตลอดจนทุ่มเทกำลังความสามารถในการปฏิบัติงาน

การรับของขวัญหรือสิ่งตอบแทนจูงใจจากลูกค้าหรือบุคคลอื่น

บริษัทจะไม่เรียกร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัลหรือส่งิตอบแทนอื่นใด จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม

การดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงาน

บริษัทจะดำรงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงาน และพึงละเว้นกระทำการที่นำความเสื่อมเสียมาสู่บริษัท

สิทธิของบุคคลและกิจกรรมภายนอก

บริษัทพึงเคารพในสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และพึงส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอกต่างๆ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะต้อง

•ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท

•ไม่เป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคอย่างสำคัญต่อการอุทิศเวลา หรือการทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ •ไม่ขัดต่อหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

•ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•ไม่ขัดต่อกฏหมายและศีลธรรมอันดี

 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

•กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่นการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การเรียกหรือรับผลประโยชน์ การให้ผลประโยชน์ การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการทำลายความไว้ใจ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น •กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทจริตคอร์รัปชั่น หากฝ่านฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัย และดำเนินคดีตามกฎหมายตามแต่กรณี

•กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในบริษัท หากพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ต้องแจ้งเหตุหรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที หรืออาจแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนด •บริษัทจะเก็บรักษารายละเอียดของผู้แจ้งข้อมูลไว้เป็นความลับ ผู้แจ้งข้อมูลที่กระทำด้วยเจตนาที่ดีต่อบริษัท และมีความบริสุทธิ์ใจ รวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัท และจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการกระทำดังกล่าว

•จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ เช่น การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การจ่ายเงินค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ เป็นต้น และจัดให้มีการกำกับดูแล ติดตามในเรื่องดังกล่าว ให้มีความโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม •จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี •จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น และมาตราการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เหมาะสม •จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อเสอนแนะให้บริษทได้ทราบ เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการและนำปแก้ไขปรับปรุง •จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารบุคลากร สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรให้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงแนวปฏิบัติในด้านจริยธรรม

•จัดให้มีการแจ้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ เพื่อนำมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติและเปิดเผยนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่บุคลากรและสาธารณชน •การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฏหมาย ระเบียบงาน และขั้นตอนปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ

ช่องทางการสื่อสารในการรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยอีเมลล์ถึง investor@shunthaiglove.com ส่งไปรษณีย์ถึง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) เลขที่1 อาคารพร้อมพันธ์ุ2 ชั้น6 ห้อง 608 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

   นโยบายการพัฒนาบุคลากรและแผนการสืบทอดตำแหน่ง

การพัฒนาบุคลากร (Human Capital Development)
 ‌         บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) ของตนเอง เรียนรู้และประเมินความถนัด ความสนใจ รวมทั้งความสามารถของตนเอง แสวงหาโอกาส และตั้งเห้าหมายในสิ่งที่ตนเองอยากเป็น อยากทำในอนาคต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทจัดให้มีการประเมินความสามารถของพนักงาน (Employee Competency Assessment) เพื่อให้พนักงานแต่ละคนตระหนักถึงช่องว่างของความสามารถของตนเอง โดยเปรียบเทียบกับระดับความสามารถที่คาดหวังตามคุณสมบัติ และรูปแบบของความสามารถพนักงาน (Employee Competency Model) ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยพนักงานจะนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการพัฒนาตนเอง
การวางแผนความก้างหน้าในสายอาชีพของพนักงานและลูกจ้าง ถือเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานประจำปี หัวหน้างานและพนักงานจะมีการพูดคุยเพื่อวางแผนความก้าวหน้าในสายอาพีพของพนักงานร่วมกัน โดยจะมีการกำหนด/ทบทวนผลสำเร็จของงาน เป้าหมายในอาชีพ รวมถึงแผนพัฒนาของพนักงานประจำปี ในช่วงต้นปี
แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
บริษัทกำหนดให้มีการวางแผนความก้าวหน้านอาชีพของพนักงานในระดับบริหาร กล่าวคือ พนักงานในตำแหน่งผู้บริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งสำคัญขององค์กร (Critical Positons) โดยเรียกกระบวนการนี้ว่า “การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Mangement)” โดยผ่าน 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้คือ

•การกำหนดหรือเสนอผู้สืบทอดงตำแหน่ง จะดำเนินการประเมิน 2 ส่วนที่สำคัญ คือ

•ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance)

•ประเมินศักยภาพ (Potential) โดยพิจารณาจากศักยภาพความเป็นผู้นำ (Leadership Competencey) และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Core Value)

ผู้ที่ผ่านการประเมินเป็นสืบทอดตำแหน่งจะถือเป็นพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (High Potential Talent) และจะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคตต่อไป ทั้งนี้การพิจารณาจะพิจารณาจากพนักงานของบริษัทเป็นลำดับแรก หากไม่สามารถหาผู้สืบทอดตำแหน่งได้จากภายใน บริษัทจึงจะทำการสรรหาจากบุคคลผู้มีความเหมาะสมจากภายนอก

•การทบทวนและสรุปรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Slate)

ทุกตำแหน่งสำคัญจะมีผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างน้อย 1 คน โดยกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือตรงกับตำแหน่งที่จะสืบทอดและพร้อมทำงานในตำแหน่งนั้นในทันที และ/หรือ ผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีความพร้อมในอีก 1-2ปี

•การจัดทำแผนพัฒนา (Development Plan)

บริษัทกำหนดให้มีแผนพัฒนาในสายอาชีพ (Career Development Plan) และการพัฒนารายบุคคล(Individual Development Plan) ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ การโยกย้ายงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ และการมอบงานพิเศษ(Special Project Assignment) เพื่อมั่นใจว่ากลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่งนี้มีความพร้อมที่จะทดแทนงานในตำแหน่งที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ แผนการสืบทอดตำแหน่ง และรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งนี้จะมีการทบทวนทุกปี

 

นโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน

1. นิยาม

                รายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และนิยามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

2. มาตรการ ขั้นตอนการอนุมัติ และนโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏฺบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ด้วย

2.1 มาตรการและขั้นตอบการอนุมัติการทำรายการ
1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีขั้นตอบการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี และผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
2) การพิจารณาอนุมัติรายการจะคำนึงถึงความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขการทำรายการ ดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกันกับ บุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า การทำรายการดังกล่าวนั้น มีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม และบริษัทจะทำการตรวจสอบและดูแลธุรกรรมที่เกิดขึ้น
3) ในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันของบริษัท กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกัน จะไม่เข้าร่วมประชุม และจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่ได้คำนึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
4) บริษัทหรือบริษัทย่อยจะทำธุรกรรมรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ต่อเมื่อ ธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติตามเกณฑ์ที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นรายการที่มีลักษณะตามนโยบายบริษัท เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน จะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว
5) บริษัทอาจจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญพิเศษ เช่น ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรารตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
6) บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาศ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7) บริษัทโดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีการสอบทานการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามแผนงานตรวจสอบ ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

2.2 นโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในการเข้าทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าทีมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตากลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงือนไขการค้าโดยทั่วไปให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไ
ผ่ายบริหาร สามารถอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในกรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต หากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปกับกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแจ้ง ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเยวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่องรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแจ้ง (แล้วแต่กรณี) และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า การทำรายการดังกล่าวมีการกำหนดกราคา หรือเงื่อนทีสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามหลักกการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การทำงรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้คามเห็นชอบเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขการทำรายการดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า การทำรายการดังกล่าวนั้น มีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล หรือเป็นธรรมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ แต่อย่างไรก็ตาม หากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีขนาดใหญ่ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัยพ์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้วจะต้องนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป